Wydawnictwa Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Wydawnictwo KSW istnieje od 1997 r. Jego nakładem publikowane są serie wydawnicze, podręczniki dla studentów uczelni, materiały konferencji i seminariów naukowych, autorskie prace monograficzne pracowników naukowych oraz prace zbiorowe.

Od 1997 r. do września 2016 r. opublikowano 228 tytułów. Wszystkie publikacje są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.

Nadzór merytoryczny nad wydawnictwem pełni Rada Wydawnicza KSW i rektor uczelni. Do zadań Rady Wydawniczej należy opiniowanie i zatwierdzanie rocznego planu wydawniczego: podejmowanie decyzji o jego przyjęciu, dokonywanie korekt planu, kierowanie prac do recenzji, podejmowanie decyzji o skierowaniu do druku. Każdego roku odbywają się dwa posiedzenia Rady. Rada Wydawnicza ustaliła zasady i procedurę przyjmowania i kwalifikowania prac do planu wydawniczego oraz działania związane z redakcją i opublikowaniem. Autorzy lub redaktorzy składają propozycje tytułów dziekanom poszczególnych wydziałów. Po akceptacji Rady Wydziału trafiają do sekretariatu Rady Wydawniczej, która następnie podczas posiedzenia podejmuje decyzję o przyjęciu tytułu do planu. Przewodniczącym Rady jest ks. prof. dr hab. Marian Włosiński.

Oprócz publikacji zwartych KSW publikuje własne serie wydawnicze: „Zeszyty Naukowe KSW” (ukazały się 42 tomy — stan na wrzesień 2016 r.) i „Debiuty Naukowe KSW” (11 tomów). Nad zawartością poszczególnych tomów pracują redaktorzy naukowi i odrębne kolegia redakcyjne.

W „Zeszytach Naukowych KSW” publikowane są materiały opracowane przez nauczycieli akademickich uczelni, także innych uczelni i instytucji współpracujących z KSW. Materiały gromadzone są i publikowane w odrębnych tomach-seriach w ramach dyscyplin naukowych reprezentowanych przez poszczególne wydziały, tj. Nauki Humanistyczne i Społeczne (seria A), Nauki Ekonomiczne (seria B), Nauki Pedagogiczne (seria C), Nauki Administracyjno-Prawne (seria D), Ochrona Środowiska (seria E), Nauki o Zdrowiu (seria F), Nauki Techniczne (seria G), Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności (seria H).